No Clu why he’s got a sword, but he’s highjacking an X-wing!

Gabz @Gabz